Eestlase maailmas reisiblogi ja foorumi kasutustingimused

EESTLASED MAAILMAS REISIBLOGI/FOORUMI KASUTUSTINGIMUSED

Eestlasedmaailmas.eu on reisiblogi Foorum (edaspidi Foorum), mida haldab Wellness Studio OÜ (edaspidi Haldaja), registrikood 12575349, registriaadress Narva mnt 7 Tallinn 10117.
Foorum ootab oma kasutajatelt eelkõige lugupidavat, sõbralikku ja viisakat käitumist teiste suhtes. Lähtudes oma tegevuses Foorumi kasutustingimustest, saame üheskoos luua väärika ning eesmärgipäraselt toimiva Foorumi.
Foorumi külastajad ja kasutajad nõustuvad eestlasedmaailmas.eu blogi ja Foorumi lugemisel, liitumisel ja postitamisel käesolevate kasutustingimustega ja enda kohustustega Eestlasedmaailmas.eu privaatsuspoliitikast.

1. Mõisted


1.1 Mõisted omavad neile, kas käesolevas punktis omistatud tähendust või Kasutustingimuste tekstis väljatoodud tähendust.
1.2 Foorum on reisiblogi  Eestlasedmaailmas.eu osa, kus Kasutajad saavad algatada teemasid reisidest, sihtkohtadest, majutuskohtadest jne. Saavad teha postitusi ja kommeteerida teiste postitusi vastavalt Kasutustingimustele. Eestlasedmaailmas.eu osas kohalduv käib ka Foorumi kohta.
1.3 Kasutaja on isik, kes on loonud endale Eestlasedmaailmas.eu Foorumis kasutajakonto.
1.4 Külastaja on isik, kes külastab Eestlasedmaailmas.eu Foorumit, kuid ei ole registreeritud Kasutaja/ Kasutajana sisse logitud.
1.5 Kasutustingimused on käesoleva Foorumi ja reisiblogi kasutustingimused ja muud Foorumi poolt avaldatud ja Kasutajale/ Külastajale kohustuslikud korrad ja poliitikad, mis reguleerivad Meie ja Kasutaja / Külastaja vahelist suhet.
1.8 Privaatsuspoliitika on Eestlasedmaailmas.eu privaatsuspoliitika dokument, mis sätestab Foorumis isikuandmete töötlemise põhimõtted. Privaatsuspoliitika on Kasutustingimuste lahutamatu osa.
1.9 Teata ja teavita süsteem on Foorumis kasutusel olev sobimatust sisust teavitamise süsteem, mis toimib järgnevalt: Kasutaja / Külastaja teeb ebasobivast postitusest / kommetaarist vms sisust teate. Külastaja / Kasutaja on teadlik, et teate sisu edastatakse väidetava ebasobiva sisu postitanud Kasutajale ning koopia sellest ka Foorumile. See on vajalik sisu ebasobivuse küsimuse lahendamiseks vastava Kasutaja poolt.

2. FOORUMI KASUTAMINE


FOORUMI KASUTAJAKONTO, KÜLASTAJA
2.1 Foorumis postitada ja kommenteerida saab ainult Kasutaja. Foorumi sisu lugeda ja ligipääs sisule on ka Külastajatel.
2.2 Kasutajaks võib registreeruda vähemalt 14-aastane isik. Foorum ei ole suunatud alla 14-aastastele isikutele ning teadlikult selliste laste isikuandmeid Foorum ei töötle. Alla 14-aastaste laste andmete vanema/eestkostja loata töötlemisest teada saades, kustutab Foorum sellised isikuandmed.
2.3 Isik loob endale registreerudes Kasutaja. Kasutaja vastutab oma parooli turvalisuse eest ja hoiab seda salajas.
2.4 Kasutajanimena ei tohi kasutada teiste isikute nimesid, autoriõiguse või muu intellektuaalse omandi õigusega kaitstut nimesid/ sõnu ega ebasündsaid, roppe vms ebasobivaid sõnu.
2.5 Registreerumisel saab Kasutaja automaatse e-kirja, mis sisaldab linki oma kasutajakonto aktiveerimiseks.
2.6 Igal Kasutajal võib olla ainult üks kasutajakonto. Kasutajanimi on nähtav Foorumi kasutajatele.
2.8 Kasutajal on õigus nõuda enda kasutajakonto kustutamist, pöördudes selleks Meie poole kontaktil info@wellness-studio.ee. Isikuandmete kustutamine toimub vastavalt kohalduvale andmekaitse õigusele ja Foorumi Privaatsuspoliitikale.

POSTITAMINE FOORUMIS
2.9 Kasutajal on kohustus luua ja vajadusel toimetada oma loodud sisu Foorumi Foorumis lähtudes Kasutustingimustest, Foorumi moderaatori juhistest, eetikanormidest ja kohalduvast õigusest.
2.10 Isikuandmete töötlemine Foorumis toimub vastavalt kohalduvale andmekaitse õigusele ja Foorumi Privaatsuspoliitikale. Meie, Kasutajad ja Külastajad kohustuvad jälgima kohalduvaid andmekaitse nõudeid. Privaatsuspoliitika üldpõhimõtted on Kasutajatele ja Külastajatele Foorumis teiste isikute isikuandmeid töödeldes kohustuslikud.

FOORUMI KODUKORD
2.11 Foorumis toimub suhtlemine teiste inimestega, mitte arvutiga ja kommenteeritakse teemat või postitust, mitte teema algatajat või teist Kasutaja / Külastaja isikut.
2.12 Kasutajal on kohustus käituda teiste suhtes viisakalt, lugupidavalt ning sõbralikult.
2.13 Oodatud on arendav ja konstruktiivne arutelu.
2.14 Keelatud on:
(i) pahatahtlik ja halvustav arutelu;
(ii) kasutada roppusi, ebatsensuurseid sõnu;
(iii) postituse sisuga rikkuda teiste isikute õigusi, sh avaldada õiguseta teiste isikute isikuandmeid, laimata, solvata;
(iv) autoriõiguste ja teiste intellektuaalomandiõiguste rikkumine;
(v) teha postitusi teise isiku nime alt;
(vi) solvangud isiku nime/tuntud hüüdnime kasutades (mittesoovitavad on igasugused mõtteavaldused kaasfoorumlaste ja teiste isikute isikuomaduste kohta);
(vii) isiklik kirjavahetus Foorumi avalikes teemades ja postitustes;
(viii) arutada teise isiku isikliku elu / tegevust üle, esitades spekulatiivseid oletusi tema isiku või tegevuste kohta, mis võivad isikut solvata või kahjustada tema mainet ja/või head nime;
(ix) valetada, laimata, vulgaarselt ennast väljendada, teisi Kasutajaid alaväärselt kohelda;
(x) seaduse rikkumisele üleskutsuvad ning kehtivate õigusaktidega vastuollu minevad sõnumid (rikuvad head tava, sisaldavad riigisaladusi, õhutavad rahvuste ja sugudevahelist või rassilist vihavaenu, vägivalda, propageerivad narkootikume, alkoholi ja /või tubakatooteid, piraatlust, jagatakse/müüakse ravimeid vms);
(xi) anonüümsed abipalved, (sh materiaalse ja füüsilise abi osutamine);
(xii) omavoliline kooskõlastamata reklaam;
(xiii) igasugune õigustrikkuv tegevus.
2.15 Enne kirjutamist veendub Kasutaja, et sel teemal juba ei ole postitusi ja kasutab selleks märksõnu otsingus.
2.16 Uus teema tuleb algatada sobivasse alafoorumisse ja võimalusel juba eksisteerivasse ning sobivasse teemasse.
2.17 Teisi autoreid ja Kasutajaid tsiteerides või faktide esitamisel tuleb viidata algallikale.
2.18 Alafoorumite reeglite olemasolul on need täpsustatud vastavalt iga alafoorumi kleebisteemas.
2.19 Foorumi teemad, millele ei ole vastatud ühe aasta jooksul arhiveeritakse, neid on võimalik vaadata, kuid vastamise võimalus on blokeeritud.

TEATA JA TEAVITA SÜSTEEM NING POSTITUSTE KUSTUTAMINE
2.24 Kõigil Foorumi Külastajatel ning Kasutajatel on õigus teatada ebasobivatest postitustest, teate ebasobiva sisu kohta saab postituse teinud Kasutaja ja Foorumi moderaator. Kui Kasutaja või Külastaja kasutab muud viisi teate esitamiseks konkreetse sisu osas, siis sellist teadet ei pruugita kvalifitseerida Teata ja teavita süsteemis ning see võib jääda tähelepanuta. Foorum palub Kasutajatel ja Külastajatel teatada ebasobivast sisust vastavalt Teata ja teavita süsteemile.
2.25 Ebasobiva postituse teavituse saanud Kasutajal on õigus otsustada alates teate kättesaamise hetkest 48 tunni jooksul, kas tema postitus vastab Foorumi Kasutustingimustele.
2.26 Juhul, kui ebasobiva postituse teavituse saanud Kasutaja leiab, et tema postituse sisu ei ole vastavuses Kasutustingimustega on ta kohustatud parandama või kustutama oma sisu 48 tunni jooksul alates teate saamisest.
2.27 Foorum selgitab, et arvestades Kasutajate ja Külastajate loodud sisu hulka Foorumis, ei ole Foorum teadlik konkreetsete postituste sisust. Foorum ei anna hinnanguid ning ei modereeri aktiivselt Foorumis ega Laadal postitusi. Foorum ei teosta kontrolli Kasutajate postituste osas, kuid Foorumi moderaatoril on alati õigus heas usus tagamaks Foorumi parim võimalik toimivus ja kasulikkus kustuda postitus (sh ka müügikuulutus ja teemaalgatus Foorumis), mis ei vasta käesolevatele Kasutustingimustele, mis on solvav, kus on kasutusel roppusi, mis õhutab vaenu, viha või kutsub üles seaduserikkumisele, mis Meile teadaolevalt rikub teiste isikute õigusi, sh isikuandmetega seotud õigusi või on muul moel sobimatu Foorumi eesmärgiga, avaliku korra või üldiste heade kommete ja tavadega. Kasutajal on õigus teha järelpäring Foorumilt postituse eemaldamise või kustutamise kohta Foorumi poolt.

3. INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED


3.1 Kasutaja annab oma sisu osas, s.o. postitused, müügikuulutused, kommentaarid ja muu võimaliku sisu, Meile Foorumi funktsionaalsuste ja sisu pakkumiseks, Foorumis avaldamiseks ja muul moel kasutamiseks (sh, aga mitte ainult reprodutseerimiseks, levitamiseks, muutmiseks, üldsusele suunamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks) ülemaailmse üleantava all-litsentsitava lihtlitsentsi, mis kehtib vastava intellektuaalse omandi kehtivuse maksimaalse aja. Sellise litsentsi eest Foorum tasu ei maksa.
3.2 Kasutaja kinnitab postitust ja kommetaari tehes vastava teoga, et vastav sisu on vaba igasugustest teiste isikute intellektuaalomandi õigustest ja muudest nõutest ning kohustub hüvitama mistahes kahjud ja kulud, mis tekivad Foorumile sellise kinnituse tõele mittevastavuse korral.
3.3 Kasutaja annab oma sisu osas, s.o. postitused, kommentaarid ja muu võimaliku sisu, teistele Kasutajatele ja Külastajatele ülemaailmse lihtlitsentsi vastava sisu kasutamiseks (sh, aga mitte ainult reprodutseerimiseks, levitamiseks, muutmiseks, üldsusele suunamiseks) mitteärilisel eesmärgil. Muul eesmärgil kasutamiseks peab isik saama seaduses sätestatud viisil ja juhtudel Foorumilt ja Kasutajalt sellekohase litsentsi.
3.4 Foorumis olevate materjalide refereerimine, informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine on lubatud kooskõlas seaduses sätestatud tingimuste täitmisega, sh varustatus viitega originaalartiklile ja foorumi postitusele.
3.5 Foorumi kujundus, tehniline lahendus ja muu sisu, on Meile kuuluv või Meile litsentsitud (nt Kasutajate sisu) intellektuaalne omand, mille osaline või terviklik reprodutseerimine või mistahes muul viisil kasutamine väljaspool Foorumi on lubatud ainult Meie või vastava Kasutaja eelneval loal.

4. FOORUMI HALDAMINE, MEIE ÕIGUSED


4.1 Me pakume Foorumi „as is“ teenusena. See tähendab, et Me ei anna ühtegi garantiid, lubadust ega kinnitus Foorumi toimimise või sobilikkuse osas mingiks kindlaks otstarbeks. Me teeme endast parima, et tagada Foorumi tehniline toimimine.
4.2 Me jätame endale õiguse blokeerida (s.o. peatada ligipääs kasutajakontole ja/ või võimalus Foorumis postitada ja/või Foorumi külastada) Kasutaja, kustuda Kasutaja ja/või kustuda Kasutaja loodud sisu.
4.3 Me võime blokeerida või kustutada Kasutaja või tema loodud sisu järgmistes olukordades:
(i) Kasutustingimuste rikkumiste puhul, sh kui Meil on kahtlus rikkumise toimumise osas;
(ii) korduvate Kasutajate poolsete ebasobivast sisust teavituste korral samale Kasutajale;
(iii) muu Kasutajapoolne kohalduva õiguse rikkumine oma tegevusega.
4.4 Blokeeringu eemaldamiseks peab Kasutaja saatma e-kirja aadressile info@perekool.ee. Me otsustame postitusõiguse taastamise või keeldume sellest.

5. KONTAKT


5.1 Tagasiside ja küsimuste korral kirjutada e-posti aadressil info@perekool.ee.

6. VASTUTUS JA VÄLISTUSED


6.1 Foorumis Kasutaja loodud sisu, s.o postitused, müügikuulutused ja kommentaarid, eest vastutab vastava sisu loonud Kasutaja.
6.2 Kohalduva õigusega maksimaalses lubatud määras välistame oma vastutuse Foorumi ja selle sisu osas. Me ei vastuta mh:
6.3 Foorumi sisu eest, s.o. Kasutajate postitused ja kommentaarid;
6.4 Foorumis avaldatava informatsiooni tõele vastavuse ja/või seaduslikkuse eest;
6.5 Kasutaja või Külastaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest;
6.7 Foorumis toimuvate ostu/müügi/vahetuse tehingute eest, sh võimalike pettuste või rikkumiste eest;
6.8 Foorumi kaudu ostetavate/müüdavate/vahetatavate asjade ja teenuste eest, sh kvaliteedi või muude antud kinnituste/ lubaduste eest.

7. KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE


7.1 Me jätame endale õiguse ühepoolselt muuta käesolevaid Kasutustingimusi.
7.2 Me muudame Kasutustingimusi, kui selleks on vajadus tulenevalt Foorumi sisulisest või tehnilisest arengust või kui muudatuse vajadus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
7.3 Olulistest Kasutustingimuste muudatustest teavitame Kasutajaid ja Külastajaid Foorumis 1 kuu ette. Kasutajal on õigus iga hetk Foorumi kasutamisest loobuda, sh paluda oma konto kustutamist. Kui Kasutaja/ Külastaja jätkab Foorumi kasutamist peale muudatuste jõustumist loetakse, et Kasutaja/ Külastaja on nõustunud muutunud Kasutustingimustega.

8. MUU


8.1 Kui Kasutustingimuste mistahes säte osutub tühiseks või selle kohaldamine võimatuks, siis asendame vastava sätte sisult kõige lähedasema kehtiva sättega.
8.2 Ühe või mõne sätte tühisus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.
8.3 Pealkirjad ja jaotused käesolevates Kasutustingimustes on lisatud kasutusmugavuse tõstmiseks ja ei oma eraldiseisvat tähendust.
8.4 Käesolevatele Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused, mida pooltel ei õnnestu lahendada heas usus peetavate läbirääkimiste teel, lahendatakse Tartu Maakohtus.

liikmetel on on õigus kommentaaride ja postituste eemaldamine foorumist kui postitus ei sobi foorumisse või läheb foorumireeglitega vastuollu.

Kehtivad alates 01.09.2022